Fältarbetet inom SNIEF är i gång

Inventering med hjälp av vattenkikare.

Fältarbeten som pågår är mätning av pH med s.k pH-loggrar som mäter pH var femtonde minut. Två pH-loggrar är placerade i en sjö och en i ett vattendrag.  Även kompletterande vattenprovtagningar sker i samma vatten samt i ytterligare fyra vattendrag, dessa prover skickas till lab för analys. Syftet med detta är att fånga upp det lägsta pH-värdet under en säsong, vilket är mycket svårt med vanlig vattenprovtagning. Är pH lägre än vad vi tror i vissa sjöar och vattendrag och kan det då förklara orsaken till klena kräftbestånd?

Åtgärder för att stoppa ett eventuellt kräftpestutbrott
I samband med framtagande av beredskapsplaner för gränsöverskridande vattendrag kartläggs vandringshinder och lokaler där man kan vidta åtgärder för att stoppa ett eventuellt kräftpestutbrott. En typ av åtgärd kan vara att elfiska upp- och nedströms ett vandringshinder och plocka bort samtliga flodkräftor för att minska risken att kräftpesten sprids.

Exempel på vandringshinder för kräftor där en åtgärd kan sättas in vid ett eventuellt kräftpestutbrott.
Exempel på vandringshinder för kräftor där en åtgärd kan sättas in vid ett eventuellt kräftpestutbrott.

Finna DNA geom att Filtrera vatten
Det går att leta DNA efter flodkräfta, signalkräfta och kräftpest genom att filtrera vatten. Filtren skickas sedan till Statens veterinärmedicinska anstalt för analyser. Metoden med s.k. eDNA för kräftor håller på att utvecklas inom projektet. Kräftor släpper mycket lite DNA i vattnet jämfört med fisk som har ett lager med slem på kroppen och simmar kring i vattenmassan. Från kräftor är det desto svårare att hitta DNA. Vi undersöker hur vi ska filtrera, när och var, hur mycket vatten, hur nära kräftan måste man vara för att fånga DNA med mera. Metoden hoppas vi blir ett viktigt instrument för att kartlägga till exempel illegala utplanteringar av signalkräfta vilket är extremt viktigt inför en återintroduktion med flodkräftor.

Variant av filtreringsutrustning som kan användas vid filtrering av vatten. Fördelen med utrustningen till vänster är att den är billig och ingen elektronik som kan krångla. Varianten till höger är dyrare och kräver inte lika mycket muskelstyrka för att använda, räcker med ett par knapptryck så sköter den sig själv.
Variant av filtreringsutrustning som kan användas vid filtrering av vatten. Fördelen med utrustningen till vänster är att den är billig och ingen elektronik som kan krångla. Varianten till höger är dyrare och kräver inte lika mycket muskelstyrka för att använda, räcker med ett par knapptryck så sköter den sig själv.

Inventering av vatten
Under fältsäsongen ska vatten inventeras för att kartlägga förekomster av flod- och signalkräfta samt uppföljning av tidigare återintroduktion av flodkräfta i en sjö som tidigare drabbats av kräftpest. Vid inventering så är vattenkikaren ett bra instrument.