Svensk-norsk innsats for edelkreps/flodkräftor

Ett interreg sverige-norge projekt

Svensk-Norsk innsats for edelkreps/flodkräftor

Projektets mål

Svensk-norsk innsats for edelkreps/flodkräftor (SNIEF) är ett Interreg Sverige-Norge projekt och har som mål att förbättra förhållanden för flodkräftor i vattendrag i Norge och Sverige. Projektet pågår mellan maj 2019 och december 2022. I takt med att den kräftpestbärande signalkräftan har ökat i svenska och norska vatten är nu flodkräftan akut hotad. För att säkra flodkräftans livsmiljöer behövs åtgärder. I projektet samarbetar aktörer i Sverige och Norge för att på olika sätt skydda och utveckla flodkräftbeståndet. Bland annat testas och vidareutvecklas metoder för att både lokalisera och bekämpa signalkräftor och kräftpest i gränsöverskridande områden.

Sveriges flagga och Norges flagga

Vi som står bakom

Länsstyrelsen Värmland tillsammans med Statsforvalteren i Oslo og Viken är projektägare och står bakom Interreg Sverige-Norge projektet. Medfinansieriärer och samarbetspartners är Europeiska regionala utvecklingsfonden, Havs- och vattenmyndigheten, Miljødirektoratet, Statsforvalteren i Innlandet, Aurskog-Høland kommune, Utmarksforvaltningen och Vannområdet grensevassdragene.

Projektet stödjs av EU-programmet Interreg Sverige-Norge. 
Läs mer om Sverige-Norge programmet 

Nyheter

Sökes: Två fältarbetare för inventeringar och provfisken efter kräftor

Om arbetsplatsen Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom

Projektledarmöte i Morokulien

Nu äntligen fick vi som är projektledare möjlighet att ses fysiskt igen för första gången sedan februari 2020. Med på mötet i Morokulien var konsulterna Tomas Jansson och Stein Johnsen som jobbar inom projektet med genomförande av fältarbete samt sammanställande

Positiv trend gällande flodkräftor

Under året har vi fått reda på fem nya vatten med flodkräfta vilket är väldigt glädjande. I tre fall upptäcktes flodkräftorna genom inventering med vattenkikare, det fjärde vattnet berättade en privatperson om. Det femte vattnet där flodkräfta kunde konstateras upptäcktes

Projektpartners logotyper