Inventering av rombärande flodkräfthonor

Inom Interreg-projektet Svensk-norsk innsats for edelkreps/flodkräftor har under de senaste veckorna inventering av rombärande flodkräfthonor skett. Inventeringen har utförts i ett vattendrag och två sjöar där det finns flodkräftor, i dessa vatten har pH-loggrar legat ute sen i höstas. pH-loggrarna mäter vattnets pH var femtonde minut.Syftet med inventering är att se om/hur vattnets pH-värde påverkar rombärande flodkräfthonor. Hypotesen är att om vattnets pH-värde fluktuerar mycket eller är lågt under tiden som honorna bär rom, skadas rommen alternativt att honorna blir stressade och plockar bort romkorn. Nu återstår arbetet med att göra en sammanställning av vattenkemin och jämföra den med statusen på honornas romklasar. Samtliga rombärande honor som fångats har mätts och romklasen har bedömts på en femgradigskala.