Nya regler för fiske av signalkräfta

Signalkräfta i gräs

En rad nya regler för fiske av signalkräfta gäller från den 1 juli.

– I grund och botten handlar det om att vi vill hindra spridning av signalkräftan, som är en invasiv främmande art. Samtidigt ger vi möjligheter att fiska den i vissa vatten där riskerna för spridning till flodkräftvatten bedöms som låga, säger Sofia Brockmark, utredare vid Havs- och vattenmyndigheten (HaV).

De nya reglerna ser i korthet ut så här:

Det blir möjligt att fiska i vissa utpekade vatten utanför hanteringsområde för signalkräfta. HaV har antagit länsstyrelsernas förslag, som utgått från risk för spridning till vatten med flodkräfta och till områden angränsande Norge. Länsstyrelserna har även tagit hänsyn till storleken av förekomster av signalkräfta, historiskt bedrivet fiske samt om det funnits utsättningstillstånd. Fiske kommer årligen tillåtas mellan den 1 augusti och 15 september. Kräftorna som fiskas ska kokas i direkt anslutning till eller på fastighet med fiskerätt. Okokta kräftor från detta fiske får inte säljas eller ges bort.

Hanteringsområdet utökas. Fiske och hantering av okokt signalkräfta tillåts även i Värmlands östra delar, angränsande Örebro län. I dessa delar av Värmland finns framförallt signalkräftor. Risken för spridning till flodkräftvatten bedöms därmed som låg. En utökning av hanteringsområdet har bedömts som mer ändamålsenlig än en fragmenterad reglering med olika regler för närliggande vatten.

En zoombar karta över aktuellt hanteringsområde finns på HaVs webbplats. Den uppdateras i samband med att föreskrifterna börjar gälla.

Förenklade regler under allmänhetens fiske i Vättern. Reglerna innebär att fiske i Vättern inte får ske på allmänt och enskilt vatten under samma fiskeresa då reglerna för dessa fisken inte är likalydande. Under allmänhetens fiske i Vättern finns en fångstbegränsning om 60 kräftor per fiskare och dygn. Fångstbegränsningen gäller inte på enskilt vatten. Det medför förbättrade möjligheter till tillsyn och kontroll under de tre helger fiske pågår.

Ska hindra spridning av kräftpest

Signalkräftan omfattas av EU-bestämmelser för invasiva främmande arter för att hindra spridning av kräftpest som slår ut ursprungliga kräftbestånd. De EU-gemensamma bestämmelserna tillåter ett fortsatt fiske och nyttjande av signalkräfta i de regioner där arten är etablerad, förutsatt att nödvändiga åtgärder vidtas för att minska risken för spridning av arten.

Sverige har sedan 1990-talet och framåt infört en mängd nationella restriktioner och åtgärder för att förhindra spridning av signalkräfta och kräftpest i syfte att bevara den nu akut hotade flodkräftan, som är den ursprungliga arten i landet.

Bara två procent av de ursprungliga flodkräftbestånden finns kvar i Sverige. Det är därför viktigt att de åtgärder vi vidtar får effekt och bidrar till att skydda flodkräftan, säger Sofia Brockmark.

För mer information, kontakta Sofia Brockmark, utredare vid HaV, tel 010-698 65 81, sofia.brockmark@havochvatten.se

Signalkräfta – regler för fiske och hantering

Artikeln är hämtad från Havs- och Vattenmyndigheten: Länk till artikeln