Delprojekt 2

Svensk-norsk handlingsplan

I delprojekt 2 tar vi fram en handlingsplan inklusive ansvarsfördelning för hur man agerar vid utbrott av kräftpest i gränsöverskridande vatten. Detta gör vi utifrån resultaten i de andra delprojekten. Fokus ligger på ett gränsöverskridande samarbete för hur man snabbt och kostnadseffektivt ska hantera kräftpest och signalkräftor inom områden som hyser flodkräfta.

Handlingsplanen kommer att tas fram i bred förankring med företrädare för markägare och fiskerättsägare (såsom fiskevårdsområdesföreningar) och kommuner på svensk och norsk sida samt i samråd med Miljødirektoratet och Havs-och vattenmyndigheten.