Delprojekt 3

Svensk-norska beredskapsplaner

I delprojekt 3 ligger stort fokus på framtagande av områdesvisa svensk-norska beredskapsplaner på avrinningsområdesnivå. Detta görs för ett urval av gränsöverskridande kräftbärande vatten. Det innebär bland annat att vi arbetar med kartläggning av flod- och signalkräftbärande vatten inom respektive avrinningsområde samt:

  • Riskanalys över sannolika spridningsvägar för kräftpestsmitta samt potentiella lokaler för illegal utsättning av signalkräftor – kartor, vandringshinder, utsättningsplatser, vattenriktning.
  • Ger förslag på tidiga åtgärder för att förhindra eventuell spridning av signalkräftor och/eller kräftpest.
  • Ger förslag på åtgärder för att möjliggöra friskförklaring av ett tidigare pestsmittat vatten.
  • Gör en plan för återintroduktion av flodkräftor efter friskförklaring.
  • Förankrar beredskapsplanen med berörda aktörer.
Flodkräfta