Delprojekt 4

Årsaker og mulige tiltakfor svake edelkrepsbestander

I delprosjekt 4 vil vi samle erfaring og kartlegge årsaker til svake bestand. Gode edelkrepslokaliteter er viktig for det lokale engasjementet for å bevare edelkrepsen og beskytter mot at det utføres illegal utsetting av signalkreps som løsning.

Det er imidlertid ikke noen forskjell i krav til vannkvalitet på de to krepseartene. En svak edelkrepslokalitet vil forbli en svak signalkrepsbestand.

Delaktiviteter:

1. Kartleggingsfas – eksisterende data
2. Kjemiske undersøkelser (pH, kalcium, syre, järn, m.fl.)
3. Brunifisiering (økende humus)
4. Tiltak (småskala forsøk)
5. Underveis rapport
6. Slutrapport med anbefalinger tiltak