Delprojekt 5

Samverkansforum inom gränsvattendrag

I delprojekt 5 kommer former för samverkan avseende vattenförvaltning inom gränsvattendragens avrinningsområden tas fram. I flera fall kommer samma mark- /fiskerättsägare beröras av flera delprojekt vilka kommer bjudas in till informationsmöten och samverkan.

Det kommer tas fram en kommunikationsplan med konkreta informationsåtgärder som en del av delprojekt 1-5. Här ingår bl.a. att starta upp samverkansforum, d.v.s. både bjuda in medlemmar och starta upp digital mötesplats för lokalt berörda av projektets aktiviteter.