Provfiske efter kräftor

Plockar upp kräftmjärdar i båt

Projektet har under september genomfört provfiske efter kräftor i två sjöar som gränsar till Norge. Provfiske är viktigt för att se hur kräftbestånden ser ut i sjöarna, både när det gäller flodkräftor och signalkräftor.

I en av de provfiskade sjöarna upptäcktes en illegal utplantering av signalkräftor i ett tillrinnande vattendrag för ett tiotal år sedan. Ett utrotningsfiske av signalkräfta påbörjades då i vattendraget. Nu var syftet med provfisket att se om det finns signalkräftor i sjön eller inte. Sjön fiskades med 60 kräftmjärdar under en natt och inga kräftor fångades.

– I en av sjöarna har utplanteringar av flodkräfta skett under en period. Där var syftet att se om utplanteringarna lyckats. Glädjande nog fångades flodkräftor vid fisket. säger Jenny Monsén, projektledare på svensk sida.

Resultatet från provfiskena ger ett bra underlag till fortsatta provfisken och inventeringar i området.